Adatkezelési tájékoztató

 1. A jelen Tájékoztató szerinti személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Társaság minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

  Cégnév: Calexpert Kft.
  Székhely: 1047 Budapest, Baross u, 79.
 2. A Calexpert Kft. (továbbiakban: Cég) jelen weboldalának célja, hogy a kereskedelmi folyamatainak a lebonyolításához a partneradatokat - szükség szerint személyes adatokat - megismerje. Az adatvédelmi tájékoztató kizárólag azokra vonatkozik, akik a calexpert.hu oldalon lévő Kapcsolatfelvételi űrlapon regisztrálnak illetve akik adatai a szükséges mértékben - a számlázási és szerződéskötési adatokathoz elengedhetetlenek.
 3. A Cég jelen irányelvekben (a továbbiakban: Tájékoztató) határozza meg a természetes személyek személyes adatainak kezelésével és védelmével kapcsolatos irányelveket, valamint az adatvédelmi tevékenység ellátásában résztvevő személyek feladatait és együttműködésük kereteit.Anchor
 4. A Tájékoztató hatálya alá tartozó személyek kötelesek a tevékenységük során a Cég kezelésében lévő személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alkalmazandó rendelkezései rendelkezései szerint kezelni. 
 5. A Cég a személyes adatok kezelésével járó tevékenysége során érvényre juttatja a GDPR alapelveit, így különösen:
   1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;Anchor
   2. célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat az Intézmény nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;Anchor
   3. adattakarékosság elve: a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;Anchor
   4. pontosság elve: a kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;Anchor
   5. korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;Anchor
   6. integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;Anchor
   7. beépített adatvédelem elve: olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása, amelyek már az adatkezeléssel járó folyamatok tervezésétől (az adatkezelés módjának meghatározásától) kezdődően az adatkezelés megszüntetéséig terjedő időszakban azt célozzák, hogy az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, illetve a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépüljenek az adatkezelés folyamatába;Anchor
   8. alapértelmezett adatvédelem elve: olyan technikai és szervezési intézkedések végrehajtása, amelyek biztosítják, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek, továbbá, hogy a gyűjtött személyes adatok mennyisége, kezelésük mértéke, tárolásuk időtartama és hozzáférhetőségük is csak az adatkezelési cél szempontjából szükséges mértékre korlátozódjon. Különösen azt kell biztosítani, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint természetes személy beavatkozása nélkül arra illetéktelen személyek számára ne válhassanak hozzáférhetővé.
 6. A Cég jogosult az adatvédelmi tájékoztatót módosítani, mely minden kérdőív elején az aktuális formájában megjelenik.
 7. Felhívjuk figyelmét, hogy az Adatvédelmi irányelvek elfogadása megtörténik azzal, hogy Ön a kollégáink számára megadja személyes adatait ezzel hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez, melyet egy hozzánk intézett írásos megkereséssel bármikor visszavonhat! 

Adatkezelés célja: partnereinkkel történő kapcsolattartás, leendő vásárlóink, érdeklődőink információkkal történő ellátása.

Kezelt személyes adatok:

 • E-mail cím: előzetes egyeztetéssel a partnerektől bekérve.
 • Vezetéknév, keresztnév: előzetes egyeztetéssel a partnerektől bekérve.
 • Telefonszám: előzetes egyeztetéssel a partnerektől bekérve.
 • Tartalom: szövegboxban megadott esetleges személyes adat.
 • Képmás: irodahelyiségekbe történő belépést érintően.

Adatkezeléssel érintettek kategóriája:

Partnerek, érdeklődők.

Adatkezelés időtartama: 2 év (kivéve képmás ahol 3 nap)

Adatkezelés jogalapja:

A weboldalon történő adatkezelés: hozzájáruláson alapuló. Egyéb esetben személyes vagy telefonos konzultáció során. 

Elektronikus megfigyelőrendszer esetében: (önkéntes) hozzájáruláson alapuló.

Sütikezelés:

A süti vagy angolul cookie a webszerver által a felhasználó végberendezésén (jellemzően számítógép, mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, melyek a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információkat tárol.

A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból „dolgozik”, ezek segítségével fokozza a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat.

A sütik fajtájukat tekintve lehetnek állandók vagy ideiglenesek. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja a végberendezésen, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli. Az ideiglenes sütik a munkamenet végeztével vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, sütiket használ. A sütiket a weboldalakat kiszolgáló szerver a weboldal felhasználóbarát működtetésének érdekében használja.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat a sütik csak abban az esetben tárolnak, ha Ön ilyen adatokat a weboldal használata közben megadott. A sütik látogatóinkat nem követik, más oldalakkal kapcsolatos böngészési szokásait nem rögzítik.

A sütik által szolgáltatott adatokat nem rögzítjük, nem gyűjtjük, azok kizárólag a weboldal betöltésekor és bizonyos esetekben információt szolgáltathatnak a szerver számára a személyre szabható tartalom megfelelő megjelenítéséhez.

 

Elektronikus megfigyelőrendszer:

A Calexpert Kft. (adatkezelő) elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. Számára fontos, hogy ezzel kapcsolatban minden érintett hozzájusson a szükséges információkhoz, azonban felhívjuk a tisztelt érintettek (a területre belépők figyelmét), hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, ha az erről szóló tájékoztató ismeretében a kamerával megfigyelt területre belépnek.

 

A képfelvételek készítése együtt jár a munkavállalók és a területre belépő más személyek képmásának, képfelvételének mint személyes adatnak a kezelésével, ide értve azok jogszabályban meghatározott időtartamban történő tárolását is.

 

Jogszabályi háttér

 

A munkavállalók és a területre belépő személyek képmását az adatkezelő az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: GDPR), 6. Cikk (1) bek. d.) és f.) pontjában foglaltak alapján, a személy és vagyonbiztonsági, vagyonvédelmi szempontok alapján kezeli összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) jogszabály rendelkezéseivel. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalapok közül a jogalap megjelölése nem sérti az átláthatóság és a tisztesség elvét.

 

 

 

A megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása, ellenőrzése.

 

Az adatkezelő a kamerák felvételeit a működési helyén, általános esetben 3 munkanapig tárolja. Amennyiben rendkívüli körülmény, esemény indokolja, a tárolási idő 30 napig meghosszabbítható. 

Az érintett, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének hitelt érdemlő igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

 

További tájékoztatást kérhet (E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) a személyes adatainka kezeléséről, illetve kérheti azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhat azok kezelése ellen. Az adatkezelőnek a kérés benyújtásától számított 30 nap áll rendelkezésre hogy az érintettet tájékoztassa a kérésének ügyével kapcsolatosan illetve a hozott intézkedésekről. 

 

Önt az alábbi jogok illetik meg a személyes adataival kapcsolatosan:

Hozzáférési jog:  az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)  Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)  Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy értesítse Cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. 

 • Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, kérjük értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
  Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.